2 June 2011

Yukoku, Yukio Mishima, 1966
No comments: